هیئت مدیره

فرید مهرآئین

رئیس هیئت مدیره

مجتبی صفرپور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مجید روستایی

نایب رئیس هیئت مدیره