توربین های زوریا و موتورسیچ

توربین های زوریا و موتورسیچ

نصب و راه اندازی , تست کارایی تجهیزات نیروگاه های گازی و بخار،

ساخت , تامین و وارد نمودن هرگونه قطعات و تجهیزارت مورد نیاز در نیروگاه ها و سایر واحدهای صنعتی،

ارائه خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی در خصوص نیروگاه ها و سایر تاسیسات و تجهیزات صنعتی

نظرات
نظر بدهید