تعمیرات اساسی نیروگاه های گازی و بخاری

تعمیرات اساسی نیروگاه های گازی و بخاری

انجام تعميرات اساسی،

بخش مكانيک ، تجهيزات جانبی، برق و ابزار دقيق،

انجام تعمیرات اساسی و مسیر داغ،

انجام تعمیرات مسیر داغ واحدهای MW701D   مرتبه 6

انجام تعمیرات مسیر داغ واحدهای GE-F5   مرتبه 8

انجام تعمیرات مسیر داغ واحدهای V94.2  مرتبه 4

نظرات
نظر بدهید