نصب و راه اندازی واحدهای نیروگاهی

نصب و راه اندازی واحدهای نیروگاهی

نظارت بر خدمات واحد های نیروگاهی،

نظارت بر انجام خدمات و تعمیرات،

نظارت بازرسی تامین قطعات

نظرات
نظر بدهید